Opći uvjeti članstva i sudjelovanja u PJ KLUB-u


UVOD

Članak 1.

Ovim općim uvjetima članstva i sudjelovanja u PJ KLUB-u (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti pod kojima Vladimir Škevin vl. Trgovačkog obrta “P&J” Predboršt 6, Klana (u daljnjem tekstu: P&J) omogućava sudjelovanje u PJ KLUB-u te uvjeti pod kojima P&J dozvoljava korištenje posebne aplikacije za sudjelovanje u PJ KLUB-u.

Na odnos između P&J-a i članova PJ KLUB-a primjenjuju se ovi Opći uvjeti, a na sve međusobne odnose P&J-a i članova PJ KLUB-a, koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.

P&J zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, ukinuti PJ KLUB aplikaciju ili izmijeniti opseg, način i vrstu pogodnosti koje omogućava PJ KLUB.


ČLANSTVO

Članak 2.

Član PJ KLUB-a može postati svaka pravna ili fizička osoba koja obavlja ugostiteljsku djelatnost sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 121/16, 99/18, 25/19, 98/19) (dalje u tekstu: Član) koji da svoju izričitu suglasnost i privolu za učlanjenje u PJ KLUB.

Članstvo u PJ KLUB-u je besplatno odnosno za sudjelovanje u PJ KLUB-u ne plaća se nikakva naknada.

Zahtjev za aktivacijom PJ KLUB virtualne kartice dostupan je u aplikaciji, a članstvo se ostvaruje ispunjavanjem Virtualne Pristupnice i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta unutar aplikacije.

Svaki podnositelj Zahtjeva za članstvo u PJ KLUB-u dužan je istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke iz Virtualne Pristupnice. Podnositelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka iz Virtualne Pristupnice te P&J ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti tih podataka.

Prilikom ispunjavanja Virtualne Pristupnice za registraciju, podnositelj Zahtjeva koji je fizička osoba mora upisati sljedeće obvezne podatke: naziv ugostiteljskog objekta, vrsta ugostiteljskog objekta, naziv firme ili obrta, adresu i grad stanovanja, OIB, ime i prezime odgovorne osobe te broj telefona odgovorne osobe. Kontakt adresa elektroničke pošte nije obvezna te upisivanje iste u virtualnoj pristupnici ovise o volji podnositelja Zahtjeva.

Virtualna Pristupnica sadrži i izjavu podnositelja Zahtjeva o prihvaćanju ovih Općih uvjeta te prije slanja ispunjene Virtualne Pristupnice P&J-u za aktivaciju, podnositelj Zahtjeva mora proučiti ove Opće uvjete i s njima se suglasiti na način da označi pripadajuće polje. Ako podnositelj Zahtjeva nije suglasan s ovim Općim uvjetima, neće mu, putem aplikacije, biti izdana virtualna PJ KLUB kartica.

Virtualna Pristupnica sadrži i izjavu podnositelja Zahtjeva o davanju izričite privole P&J-u da se osobni podaci obrađuju u određene svrhe, a sve kako je dalje određeno u članku 3. ovih Općih uvjeta. P&J zadržava pravo uskratiti Članu pristup PJ KLUB aplikaciji ako primijeti neovlaštenu uporabu korisničkih podataka o čemu će obavijestiti Člana. Ako Član primijeti neovlaštenu/nezakonitu uporabu svojih pristupnih podataka od strane treće osobe dužan je o tome odmah obavijestiti P&J. Član je odgovoran za svu štetu proizašlu uslijed neovlaštene/nezakonite uporabe njegovih pristupnih podataka do trenutka slanja obavijesti P&J-u na adresu elektroničke pošte navedenu u članku 7. ovih Općih uvjeta. Član je dužan odmah upozoriti P&J na otuđenje i/ili gubitak pristupnih podataka, u cilju sprečavanja nastanka eventualne štete.


PRAVNI ODNOSI

Članak 3.

Između P&J-a i Člana činom registracije se ne zasniva nikakav radni, poslovni ili poduzetnički odnos. Sudjelovanje u PJ KLUB-u obavlja se isključivo u okviru vlastite odgovornosti, samostalno i kao djelatnost pravno neovisno o P&J-u.

Član ima pravo samo na pogodnosti za Člana iz PJ KLUB programa. Član izvan toga nema pravo na nikakvu drugu naknadu. Član nema pravo na nikakvu naknadu troškova. Član nije ovlašten za zastupanje P&J-a, posebno ne za davanje ili preuzimanje objašnjenja u okviru PJ KLUB i/ili pri reklamiranju i/li preporučivanju novom Članu.


ZAŠTITA PODATAKA

Članak 4.

Ispunjavanjem Virtualne Pristupnice i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Član daje svoju izričitu privolu P&J-u u svrhu upisivanja, daljnje obrade i korištenja njegovih osobnih podataka iz Virtualne Pristupnice za potrebe evidencije članova PJ KLUB-a, a u svrhu ostvarivanja članskih pogodnosti. Član izjavljuje da su njegovi podaci dostavljeni P&J-u točni i da će u slučaju davanja netočnih podataka naknaditi P&J-u bilo kakvu time uzrokovanu štetu te P&J ni na koji način neće biti odgovorno za navedeno.

Član se obvezuje pravodobno i bez odgode informirati P&J o eventualnim promjenama njegovog osobnog podataka koji je kao obvezan podatak naveden na Virtualnoj Pristupnici. P&J ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja podnositelju Zahtjeva odnosno Članu nastane zbog neispunjenja ove obveze.

P&J će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne podatke i identifikacijske podatke o Članovima PJ KLUB-a u skladu sa zakonom, Općim uvjetima. P&J će ove podatke čuvati u tajnosti, koristeći ih samo za vlastite potrebe, za potrebe istraživanja o zadovoljstvu Članova PJ KLUB-a te u svrhu omogućavanja ostvarivanja članskih pogodnosti.

Ukoliko P&J zaprimi opoziv suglasnosti na korištenje osobnih podataka koji su na Virtualnoj Pristupnici ili Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici označeni kao obvezni jer su nužni P&J-u za izdavanje virtualne PJ KLUB kartice, identifikaciju i komunikaciju sa Članom u svrhu ostvarivanja članskih pogodnosti, kao i za ostvarivanje svih prava i obveza koje iz proizlaze iz sudjelovanja u PJ Klub-u, takav opoziv suglasnosti će se smatrati otkazom virtualne PJ Klub kartice izdane osobi koja je opozvala suglasnost na korištenje osobnih podataka. Pravne posljedice otkaza nastupaju u roku od najkasnije od 48 sati od dana primitka izjave o opozivu suglasnosti za obradu osobnih podataka. Izjavu o opozivu suglasnosti šalje se na adresu elektroničke pošte navedenu u članku 7. ovih Općih uvjeta.

Ukoliko je Član prilikom ispunjavanja Virtualne Pristupnice označio polje predviđeno za obradu osobnih podataka u svrhu dostave informacija o dodatnim pogodnostima i novostima P&J-a, dao je privolu P&J-u da može njegove osobne podatke obrađivati i u marketinške svrhe. Ukoliko P&J zaprimi opoziv suglasnosti navedene u ovom stavku, takav opoziv suglasnosti će se smatrati otkazom virtualne PJ Klub kartice izdane osobi koja je opozvala suglasnost na korištenje osobnih podataka. Pravne posljedice otkaza nastupaju u roku od najkasnije od 48 sati od dana primitka izjave o opozivu suglasnosti za obradu osobnih podataka. Izjavu o opozivu suglasnosti šalje se na adresu elektroničke pošte navedenu u članku 7. ovih Općih uvjeta.


PRESTANAK ČLANSTVA OD STRANE ČLANA

Članak 5.

Član ima pravo u svako doba deinstalirati PJ aplikaciju ili obrisati sve svoje podatke iz Virtualne Pristupnice čime prestaje članstvo u PJ KLUB-u.

Članstvo u PJ KLUB-u prestaje i u slučaju otkaza virtualne PJ KLUB kartice izdane osobi koja je opozvala suglasnost na korištenje osobnih podataka, a sve sukladno članku 2. Općih uvjeta poslovanja.

Prestankom članstva u PJ KLUB-u prestaju sva prava Člana određena ovim Općim uvjetima.


PRESTANAK ČLANSTVA OD STRANE P&J-a

Članak 6.

P&J može raskinuti članstvo određenom Članu bez navođenja razloga, sa otkaznim rokom od 3 dana ili zbog važnog razloga sa trenutnim učinkom (bez otkaznog roka). Važnim razlozima se smatraju, narušavanje časti i ugleda P&J-a i/ili PJ KLUB-, nanošenje značajne štete gospodarskom interesu P&J-a ili PJ KLUB -u. P&J će o prestanku članstva obavijestiti Člana slanjem izjave o raskidu na adresu elektroničke pošte ili na adresu sjedišta Člana.

Članstvo u PJ KLUB-u prestaje i u slučaju da P&J uskrati Članu pristup PJ KLUB aplikaciji uslijed primijećene neovlaštene uporabe korisničkih podataka, a sve sukladno članku 2. ovih Općih uvjeta poslovanja.

Član se obvezuje naknaditi P&J-u svu štetu.


PRIGOVORI

Članak 7.

Svi prigovori, upiti i prijedlozi koji se odnose na sudjelovanje u PJ KLUB Programu i/ili korištenje PJ KLUB aplikacije i/ili virtualne PJ KLUB kartice izdane u aplikaciji, dostavljaju se P&J-u na adresu elektroničke pošte pjgastrodiskont@gmail.com

P&J će na prigovore koji su vezani uz sudjelovanje u PJ KLUB Programu i/ili korištenje aplikacije i/ili virtualne PJ KLUB kartice odgovoriti u zakonom predviđenom roku, dok se na upite i prijedloge obvezuje odgovoriti u roku od najkasnije 30 dana od dana zaprimanja istih.

Sva komunikacija prema i od strane P&J-a odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.


ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Članak 8.

Član se obvezuje da će se pridržavati svih primjenjivih nacionalnih, europskih i međunarodnih pravila te primjenjivih politika i procedura P&J-a, koje se odnose na etičke i odgovorne standarde ponašanja, uključujući, bez ograničenja, one koje se bave ljudskim pravima, zaštitom okoliša, održivim razvojem, integritetom, usklađenosti poslovanja i antikorupcijom.

Član se posebice obvezuje:

  • da neće davati/nuditi novac ili druge pogodnosti bilo kojoj trećoj pravnoj i/ili fizičkoj osobi, a kako bi se postigao povlašteni tretman ili povoljna odluka, ako je takvo davanje suprotno propisima ili pravilima primatelja i/ili je cilj davanja utjecaj na odlučivanje i ostvarivanje nepripadnih prednosti u poslovanju;
  • da prema najboljim saznanjima Člana, nitko od predstavnika ili zaposlenika P&J-a ili članova njihove uže obitelji nema značajan (5% ili veći) vlasnički udio ili neko drugo pravo ili interes u dobiti Člana, te da nikome od predstavnika ili zaposlenika P&J-a neće u vezi s PJ KLUB-om biti isplaćena nagrada ili provizija;
  • da Član, njegovi vlasnici i izvršitelji poslova povezani s PJ KLUB-om nisu bili službeno optuženi, okrivljeni ili osuđeni za kaznena djela povezena s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom.

Kako bi se osiguralo poštivanje antikorupcijskih pravila za vrijeme trajanja članstava, Član će na zahtjev i u svako doba P&J-u dostaviti sve elemente koji su zatraženi za utvrđivanje takve usklađenosti.


IZMJENE OPĆIH UVJETA

Članak 9.

P&J zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete s ili bez zamjene novim općim uvjetima, o čemu će obavijest objaviti na svojim Internet stranicama, a može je dostaviti i putem PJ KLUB aplikacije.

Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta smatrati će se prihvaćenim od strane Člana prvim korištenjem virtualne PJ KLUB kartice nakon izmjene ovih Općih uvjeta ili ukoliko Član ne prigovori istima u roku od 14 dana nakon njihove objave na Internet stranicama P&J-a.

Ako se u Općim uvjetima koriste oznake vezane na spol, onda se time misli na ženske i muške osobe, kao i na pravne osobe.


RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 10.

Spor koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, P&J i Član PJ KLUB-a nastojat će riješiti mirnim putem.

Za rješavanje sporova koje nije moguće riješiti mirnim putem određuje se stvarno nadležan sud u Rijeci.


MJERODAVNO PRAVO

Članak 11.

Ovi Opći uvjeti tumačit će se u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.


ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Članove PJ KLUB-a.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 15. ožujka 2020.